"План за действие за реализиране на мерките за подобрение"

20.08.2018
    Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" изготви "План за действие за реализиране на мерките за подобрение" е една от основните цели на самооценка чрез CAF. Чрез него се цели цялостно подорбяване на ефективността на организацията.

 

   Резултатите от самооценката очертаха няколко области на подобрения свързани с “Хората в организацията”, “Взаимодействие с партньорите (заинтересованите лица)” и „Управление на информацията“.

 

   Мерките в Плана са приоритизирани и са класифицирани на мерки, които ще донесат „бързи победи“ (ще се изпълнят в кратък период) и такива, които ще се изпълнят в по-дълъг период, въз основа на времето за осъществяването им и ресурсите, които са необходими.


   Планът съдържа 4 стратегически и 5 бързи мерки за подобрение.

   Планът е представен на изпълнителния директор на ИАЖА за одобрение.