Декларации

Регистър на подадените от служителите в администрацията на ИАЖА декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост

Образец на декларация по чл.12, т.1 от ЗПРКИ

Образец на декларация по чл.12, т.2 от ЗПРКИ 

Образец на декларация по чл.12, т.3 от ЗПРКИ

Образец на декларация по чл.12, т.4 от ЗПРКИ 


Декларации на служителите, работещи в ИА"ЖА" през 2012 година, по чл.12, т.1 и т.2, т. 3, т. 4 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

По т.1: 

Декларации по т. 1  По т.2:

Декларации по т. 2 Част 1

Декларации по т. 2 Част 2

Публичен Регистър по ЗПКОНПИ 202106

Регистър на подадените декларации за несъвместимост