Антикорупция

Уважаеми граждани,

    В изпълнение на "Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията", интернет сайтът на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” Ви представя рубриката "Антикорупция".

   През ноември 2009 г. българското правителство прие „Национална стратегия за превенция и борба с корупцията и организираната престъпност".
   На 09.04.2015г. Министерският съвет на Р. България прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020г. Една от приоритетните мерки е създаване на нов единен независим антикорупционен орган, който обединява функциите по проверка на имуществото, конфликта на интереси и аналитичната дейност в областта на антикорупцията.
   От съществено значение за изпълнение на стратегията е при работата на всеки орган да се  обезпечава почтеността (интегритета) и отговорността на персонала. В тази връзка в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се прилагат етични стандарти и стандарти за почтеност, както и действа система за точен подбор на лицата, които ще работят в Агенцията.

Информация:

 Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не  се  образува производство по анонимни предложения  или  сигнали,  както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени  преди повече от две години.

      Анкета     

Подаване на сигнал

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на  Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", може да я изпратите чрез Електронна форма към Министерския съвет. Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ се извършва чрез деловодството на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" с попълване на форма по образец.

- Подаване на сигнал

Ако имате информация за конкретна корупционна проява и/или конфликт на интереси за служител/и в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" ……………………………………………

- Анкетна карта