Сертификат на лица, изпълняващи функции по поддържка

Обща информация

Този сертификат е предназначен за всяко железопътно предприятие или оператор на инфраструктура, за да гарантира, че преди потеглянето за всяко железопътно возило, използвано от него има сертифицирана структура, която отговаря за поддръжката, чийто сертификат има необходимия обхват по отношение на експлоатацията на возилото и то е с валидна регистрация в Националния регистър на возилата (НРВ).

Ръководства и указания

В процес на разработване.

Образец на заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ФУНКЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА

Списък на сертификати

Издадени сертификати за функция по поддържането на возила в съответствие с  по РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/779

"Вагонен завод - Интерком" АД

Изтегли

"РВП СОФИЯ" ЕООД

Изтегли

"ВАГОН ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД

Изтегли

 

Издадени сертификати за функции по поддръжка в съответствие с Директива 2004/49/ЕО и Регламент(ЕС) 445/2011

 

Тракция АД

Изтегли

Коловаг АД

Изтегли

"Хан Крум" АД

Изтегли

Ремотекс М ООД

Изтегли

ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Изтегли

 

Издадени сертификати за функции по поддръжка по Наредба 59

 

Коловаг АД

Изтегли

Експрес Сервиз ООД

Изтегли

"Хан Крум" АД

Изтегли

"ЖП Тракция" ЕООД

Изтегли

ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Изтегли

 

Свързано законодателство

ЗАКОН за железопътния транспорт

НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Регламент за изпълнение (ЕС) №2019/779 на Комисията от 16 май 2019 г. за установяване на подробни разпоредби относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на превозни средства, в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията

База данни ERADIS на издадените сертификати на ЛОП