Сертификат на лица, отговорни за поддръжка

Обща информация

Този сертификат е предназначен за всяко железопътно предприятие или оператор на инфраструктура, за да гарантира, че преди потеглянето за всяко железопътно возило, използвано от него има сертифицирана структура, която отговаря за поддръжката, чийто сертификат има необходимия обхват по отношение на експлоатацията на возилото и то е с валидна регистрация в Националния регистър на возилата (НРВ).

Ръководства и указания

В процес на разработване.

Образец на заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРУКТУРА, КОЯТО ОТГОВАРЯ ЗА ПОДДРЪЖКАТА

Списък на сертификати

Издадени сертификати на лице, отговорно за поддържането на возила (ЛОП), в съответствие с РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/779

„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД

Изтегли

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД

Изтегли

"Булмаркет Рейл Карго" ЕООД

Изтегли

"Евроинженеринг" ЕООД

Изтегли

„БДЖ-ПП“ ЕООД

Изтегли

Ди Би Карго България ЕООД

Изтегли

 

Издадени сертификати на ЛОП в съответствие с Директива 2004/49/ЕО и Регламент (ЕС) 445/2011

Българска железопътна компания АД

Изтегли

Аурубис България АД

Изтегли

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Изтегли

ТБД - Товарни превози ЕАД

Изтегли

Карго Транс Вагон България АД

Изтегли

Порт Рейл ООД

Изтегли

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД

Изтегли

ПИМК Рейл ЕАД

Изтегли

 

Издадени сертификати на ЛОП в съответствие с Наредба 59

 

Българска железопътна компания АД

Изтегли

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Изтегли

Експрес Сервиз ООД

Изтегли

ТБД - Товарни превози ЕАД

Изтегли

Ди Би Карго България ЕООД

Изтегли

 „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД

Изтегли

ПИМК Рейл ЕАД

Изтегли

"Порт Рейл" ООД

Изтегли

 

Свързано законодателство

ЗАКОН за железопътния транспорт

НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Регламент за изпълнение (ЕС) №2019/779 на Комисията от 16 май 2019 г. за установяване на подробни разпоредби относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на превозни средства, в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията

База данни ERADIS на издадените сертификати на ЛОП