Сертификат за безопасност част А и част Б

Обща информация

Сертификат за безопасност част А – представлява сертификат, потвърждаващ приемане на системата за управление на безопасността на железопътното предприятие, описана в член 9 и приложение III на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността. 

Сертификат за безопасност част Б – представлява сертификат, потвърждаващ приемане на разпоредбите, приети от железопътното предприятие за удовлетворяване на специфични изисквания за безопасна експлоатация на съответната мрежа. Изискванията може за включват прилагането на ТСОС и национални правила за безопасност, приемане на сертификатите на персонала и разрешително за въвеждане в експлоатация на подвижния състав, използван от железопътното предприятие. Сертификатът се основава на документация, предоставена от железопътната компания, описана в приложение IV на Директива 2004/49/ЕО.

С влизане в сила на директивите от 4-ти жп пакет е отменена Директива 2004/49/ЕО и в сила е Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт.

Издаването на сертификат за безопасност част А и част Б е отменено и се издава Единен Сертификат за Безопасност след достъп до системата за обслужване на едно гише – https://oss.era.europa.eu/logon.jsp

Сертификатите за безопасност част А и Б на железопътни предприятия, издадени преди 16 юни 2019 г. от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", остават валидни до изтичане на срока, за който са издадени.

Списък на издадените сертификати

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

 

Част А и Б

Изтегли

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

 

Част А и Б

Изтегли

„Българска железопътна компания“ АД

 

Част А и Б

Изтегли

„Булмаркет – ДМ“ ООД

 

Част А и Б

Отнети със Заповед 14-00-116/26.10.2015         

„Газтрейд“ АД

 

Част А и Б

Изтегли

„Унитранском“ АД

 

Част А и Б

Отнети със заповед 14-00-75/01.07.2014

„Рейл Карго Австрия“ АД

(Част Б)

Отнет

„Лоджистик Сървисис Данубиус“ ООД

Част Б

Изтекъл

„Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД

Част А и Б

Изтегли

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД

Част А и Б

Изтегли

„Експрес Сервиз – ООД“ ООД

Част А и Б

Изтегли

„Карго Транс Вагон България“ АД

 

Част А и Б

Изтегли

„Порт Рейл“ ООД

Част А и Б

Изтегли

„Рейл Карго Кериър“ Кфт

Част Б

изтекъл

„Рейл Карго Кериър – България“ ЕООД

Част А и Б

Изтегли

„Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД

Част А и Б

Изтегли

„ТБД - Товарни превози“ ЕАД

 

Част А и Б

Изтегли