Единен сертификат за безопасност

Обща информация

Единният сертификат за безопасност удостоверява, че железопътното предприятие е въвело система за управление на безопасността и има капацитет да изпълнява законоустановените си задължения съгласно член 10, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/798.

Достъп до железопътната инфраструктура следва да се предоставя само на железопътни предприятия, които притежават валиден единен сертификат за безопасност.

Единният сертификат за безопасност е валиден за определена област на дейност, т.е. за мрежа или мрежи в рамките на една или повече държави членки, в които дадено железопътно предприятие възнамерява да извършва дейността си.

Заявителите следва да подават заявления за издаване на единен сертификат за безопасност чрез системата за обслужване на „Едно гише“, посочена в член 12 на Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004. Железопътно предприятие, което е с област на дейност само територията на Република България има възможност да избира дали да подаде искането за издаване на единен сертификат за безопасност до националния орган по безопасността, в случая до Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация“ или до АЖТЕС.

Ръководства и указания

Ръководство за издаване на единен сертификат за безопасност

Списък на издадените единни сертификати за безопасност

„Ди Би Карго България“ ЕООД 

Единен

Изтегли

„ПИМК Рейл” ЕАД

Единен

Изтегли

„Мини Марица-изток" ЕАД

Единен

Изтегли

"ДМВ Карго Рейл" ЕООД

Единен

Изтегли

Свързано законодателство

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/798 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/762 НА КОМИСИЯТА от 8 март 2018 година за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1158/2010 и (ЕС) № 1169/2010 на Комисията

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/763 НА КОМИСИЯТА от 9 април 2018 година за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 402/2013 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2013 година относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска 

 

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 

 

НАРЕДБА № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

 

НАРЕДБА № 58 от 2.08.2006 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

 

НАРЕДБА № 56 от 14.02.2003 г.  за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

 

НАРЕДБА № 54 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г.  за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Публична база данни ERADIS за сертификатите за безопасност на жп превозвачите

Портал "Едно гише"