Актуално

Система за електронно провеждане на изпити на ИАЖА
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) въведе система за електронно провеждане на изпити по чл. 5 и чл. 15 от Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (Наредба № 56).

Досега, проверка на знанията на персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт се извършваше по традиционния начин - чрез писмен изпит, при който се теглят изпитни билети с отворени въпроси. Писмените работи се оценяват от експерти на ИАЖА в специално назначени комисии.

През 2019 година ИАЖА стартира проект за закупуване на софтуер за електронно провеждане на изпитите за проверка на знанията на персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт. Чрез електронното провеждане на изпитите се премахва човешкия фактор и се гарантира сигурността и обективността при проверката на знанията на изпитвания. С проекта се цели да се ускори процеса, да се намалят опитите за преписване или измами по време на изпита от кандидатите и да се повиши квалификацията на кадрите от железопътния сектор. Проекта се реализира на няколко етапа:

•    Първи етап: Избор на изпълнител за „Закупуване на специализиран софтуер“. Процедурата се стартира през 2019 и завърши в началото на 2020 година.  
•    Втори етап: „Разработване на база данни с изпитни въпроси и отговори“ – проведе се през 2020 година. Базата данни се изготви от експерти на ИАЖА. Съдържа над 2300 въпроса от шест основни нормативни документа – Приложение 2 и е отворена за допълване и корекции.
•    Трети етап: „Доставка на оборудване за три изпитни зали“. Третият етап се проведе през четвъртото тримесечие на 2020 година, чрез проведена процедура от „Информационно обслужване“ ЕАД (ИО), в качеството му на системен интегратор.

Към настоящия момент изпитни зали за електронно провеждане на изпитите по Наредба № 56 са оборудвани и въведени в експлоатация в:
•     гр. София, с капацитет четиринадесет изпитни терминала, в помещение на отдел „Регионална железопътна инспекция София“ в Централна гара София;
•    гр. Горна Оряховица, с капацитет 10 изпитни терминала, на територията на отдел „Регионална железопътна инспекция Горна Оряховица“;
•    до края на месец май 2021 г. предстои пускането в експлоатация на залата в гр. Пловдив, в помещение на отдел „Регионална железопътна инспекция Пловдив“. Доставено е оборудване за 16 изпитни терминала.

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

    1.    Специализиран софтуер

Основни функции на софтуера:
•    Изготвяне на електронен тест. Тестът се генерира автоматично от софтуера и съдържа 40 изпитни въпроса. Време за решаване 90 минути. Макета на теста за всеки изпитван се изготвя в момента непосредствено преди старта на изпита чрез възможностите на програмата като съдържанието на въпросите и съответните отговори се извличат на случаен принцип от изготвената база данни. За всяка правоспособност или заемана длъжност свързана с безопасността това се извършва с различен по характер алгоритъм отчитащ особеностите към изискванията, които се предявяват към изпитвания.

Софтуерът за изготвянето на теста е отворен като позволява да се променят броя на въпросите, времето за решаването на теста както и промяна в алгоритъма за съставянето му за отделните правоспособности. Базата данни също е отворена и може да се променя по отношение броя на въпросите, източниците за информация и съответните отговори.
Преди стартиране на теста на екрана се изобразява полезна информация относно попълването на теста. По всяко време на решаване на теста могат да се прескачат въпроси, да се връща произволно на даден въпрос, да се правят текущи корекции и проверка от страна на изпитвания до момента на предаване на работата или до изтичане на определеното време за решаване.

•    Оценка на резултата. Оценката на резултата от изпита се извършва автоматично от софтуера веднага след последната манипулация на изпитвания или след изтичане на нормативното зададено време. Изпитвания има възможност веднага да прегледа решения от него тест с отбелязани верни и грешни отговори. След приключване на изпита  автоматизирано се генерира протокол, а на издържалите изпита се изготвя съответният документ за правоспособност или документ за издържан проверочен изпит по предварително изготвен макет на документа.

•    База данни „Архив“. Всички въведени данни за изпитвания, резултатите от изпитването и хронология на събитията автоматизирано се архивира от системата в отделна база данни, от която могат да се извличат различни справки по предварително изготвен макет.
•    Персонален контрол на кандидата/изпитвания. Чрез вграден в системата отделен софтуер се извършва предварителен и последващ /текущ/ контрол на самоличността на изпитвания. Предварителен контрол - софтуера сравнява чрез лицев контрол направената снимка непосредствено преди започване на изпита със снимката от документа за самоличност. При несъответствие кандидата не се допуска до изпит. Последващ контрол – специализирания софтуер, чрез лицев контрол от мястото на изпитния терминал, контролира дали изпитвания е заел определеният му на случаен принцип изпитен терминал. По време на решаване на теста се извършва последващ текущ контрол дали на мястото заемано от изпитвания е допуснатия до изпит кандидат. При несъответствие на дисплея на изпитващия се изобразява аларма.

    2.    Изпитни зали
    Провеждането на изпити, чрез решаване на електронен тест, се извършва в три изпитни зали на територията на регионалните структури на ИАЖА в София, Пловдив и Горна Оряховица. Изпитните зали, в зависимост от големината на помещението са с различен капацитет – в гр.  София - 14 изпитни терминала, в гр. Горна Оряховица – 10 изпитни терминала и гр. Пловдив 16 изпитни терминала. Системата е отворена както за промяна броя на терминалите в една изпитна зала, така и увеличаване/намаляване броя на изпитните зали.

Всяка изпитна зала е оборудвана с:

•    Изпитни терминали. Всеки изпитен терминал се състои от мебелен бокс с подходяща конструкция в която се монтира индивидуален модул – таблет с тъч скрийн и вградена камера и микрофон, който служи за решаване на електронния тест и текущ лицев контрол на изпитвания. Всеки терминал има обозначен номер и е оборудван със стол за изпитвания. Терминалите са с подходящи странични прегради, за да се гарантира физическото отделяне на явилите се на изпит лица и да се ограничи възможността за нерегламентирана помощ от страна на другите кандидати.
•    Работно място на изпитващия. Оборудвано е с бюро, работна станция /компютър/, два броя монитори, скенер за документи, четец на скреч кодове, принтер, фотографско оборудване за заснемане на кандидата преди изпита.
•    Видеонаблюдение. Изпитните зали са оборудвани със система за видеонаблюдение. В зависимост от големината и формата на залата са монтиран/и една или няколко панорамни видеокамери, които да позволяват проследяване, включително в реално време на целия изпит, като разположението на камерите е такова, че осигурява запис на действията на всички участници в изпита (при наличие на колони, скрити ъгли и др. такива, които възпрепятстват предаването на картина от целия изпитен кабинет се монтират допълнителни камери с цел осигуряване видимост на всички зони).
•    Системи за контрол. В изпитната зала кандидатите нямат право да ползват и/или държат у себе си метални предмети и/или електронни устройства. Изпитните кабинети са оборудвани с апаратура, която гарантира невъзможност за внасяне и използване на външни (собствени) електронни устройства от лицата явяващи се на изпит. Електронните устройства са: технически устройства за проверка за наличието на метални предмети и/или електронни устройства - стационарна рамка, преносимо устройство, което да позволява извършването на по-детайлна проверка при задействане на стационарното устройство за регистриране на метални предмети и/или електронни устройства и устройство за проверка за наличието на радиоизлъчвания/излъчване на безжични устройства по време на самият изпит. Когато се установи нерегламентирана комуникация, изпитът на съответния кандидат се прекратява. Сигналите от детекторите се предават автоматично към провеждащия изпита в реално време. Подадените сигнали се записват регистри в информационната система на агенцията, като е осигурена възможност за свързване на резултата от проверката за наличие на електронни устройства с идентификацията на лицето, явяващо се на изпит, както и с номера на определения за него изпитен терминал.

    3.    Надграждане на системата
До края на 2021 година предстои надграждане на системата, което ще даде възможност на всички желаещи да се обучават онлайн през интернет. Ще се създаде платформа с отделна база данни, която ще бъде достъпна през електронната страница на ИАЖА. Платформата  автоматично ще генерира тест, в зависимост от желаната правоспособност, който обучаемия ще решава в реално време. Чрез генериране на уникален код всеки ще може да проверява резултатите от решените тестове, верните и грешни отговори.

Източници за изготвяне на въпросите за базата данни


1.    Закон за железопътния транспорт
2.    „Правила за движението на влаковете и маневрената работа в железопътния транспорт”, издадени на основание чл. 7 от Наредба № 58 за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
3.    „Правила за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура”, издадени на основание чл. 7 от Наредба № 58 за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
4.    Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
5.    Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура
6.    Наредба №4 за железопътните прелези  

Изпитна зала София

Галерия

Изпитна зала Пловдив

Галерия

Изпитна зала Горна Оряховица

Галерия