Информация за COVID-19

С цел ограничаване разпространението на COVID-19, Призоваваме лицата, ползващи услугите предоставяни от ИАЖА, да подават съответното заявление, заедно с необходимите придружаващи документи, чрез електронните пощи на ИАЖА:
 
iaja@mtitc.government.bg  или kabinet-IAJA@mtitc.government.bg,
лицензиран пощенски оператор, куриер или чрез Портала за сигурно електронно връчване (при наличие на електронен подпис на заявителя) с цел избягване на директен контакт във фронт–офисите на Агенцията.
По желание готовите документи могат да бъдат получени на посочен от заявителя адрес, като това следва да бъде изрично отбелязано в подаваното заявление. Пощенските разходи са за сметка на заявителя.
Приканваме посещаващите фронт-офиса на ИАЖА да се явяват в добро здравословно състояние, да носят предпазни средства, като се спазват съответните превантивни мерки и препоръки на Министерство на здравеопазването и РЗИ.
Повече информация относно предприетите превантивни мерки за ограничаване на разпространението на вируса може да намерите тук .

Прилагане на мерки срещу разпространението на COVID-19

Промяна в мерките срещу разпространението на COVID-19, във връзка със заповед
№ PД-01-249/03.05.2020г. на МЗ 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно прилагането на зелените ленти за преминаване, предвидени в Насоките за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги“

 

Разходи на ИАЖА във връзка с COVID-19

Разходи

Обяснителна записка