Надзор

  • Информация/текст;
  • Надзор над дейността на лицензираните железопътни превозвач
  • Надзор над дейността на операторите на обслужващи съоръжения
  • проверка по подадени жалби и сигнали ( добре е да се опише по какъв повод )
  • Проверка на равнопоставеността при разпределяне на капацитета
  • Свързано законодателство.

-    Закон за железопътния транспорт - линк;

-    Наредба №41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура - линк;

-    Наредба №42 от 06.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари - линк;

-    Наредба №44 от 10 октомври 2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт - линк;

-    Наредба № 48 от 28 декември 2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка - линк;

-    Наредба №53 от 10 февруари 2003 г. за комбиниран превоз на товари - линк;

-          Референтен документ на железопътната мрежа – линк.