Достъп до мрежата

Обща информация:

Напр. Достъп до железопътната инфраструктура на България се предоставя след получаване на лиценз, ……… сертификат за безопасност, сключване на договор с ДП НКЖИ ……

Железопътните предприятия използват железопътната инфраструктура и обслужващите съоръжения срещу заплащане на такса

Таксата за използването на железопътната инфраструктура се заплаща след приключване движението на влака до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължи

Таксите се определят в съответствие с Методика за изчисляване на инфраструктурните такси.(линк към методиката)

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" упражнява надзор дали определените от управителя на железопътната инфраструктура такси са в съответствие с Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси.

Свързано законодателство:

  • Директива 2012/34/ЕС на ЕП и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34/ЕС);
  • Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура – линк;
  • Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент (ЕО) № 1370/2007) - линк;
  • Регламент (ЕС) 2016/2338 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) №1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт - линк;
  • Закон за железопътния транспорт – линк;
  • Наредба № 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура – линк;

Референтен документ на железопътната мрежа – линк.