Удостоверение за безопасност

ИАЖА издава Удостоверение за безопасност (УБ) на  Управителя на железопътната инфраструктура (УЖИ) в Република България. Наличието на УБ е задължително условие за започване на дейност от УЖИ, стопанисващ цялата или част(и) от националната железопътна инфраструктура. Изключение от това правило са управителите на частни железопътни инфраструктури.

УБ потвърждава:

  • Изграждането на система за управление на безопасността (СУБ) от УЖИ в съответствие с изискванията на глава трета, раздел III „Удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура“ (от Наредба № 59 (чл. 47, ал. 1, т. 1);
  • Приемането на правилата на управителя на железопътна инфраструктура за изпълнение на специфичните изисквания, необходими за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура, и поддържането и управлението на контрола на движението и системата за сигнализация (чл. 47, ал. 1, т. 2 от Наредба № 59).

Ръководство за издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура

Формуляр за кандидатстване за издаване на УБ

Свързано законодателство

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/798 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/762 НА КОМИСИЯТА от 8 март 2018 година за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1158/2010 и (ЕС) № 1169/2010 на Комисията

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/763 НА КОМИСИЯТА от 9 април 2018 година за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 402/2013 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2013 година относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска 

 

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 

 

НАРЕДБА № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

 

НАРЕДБА № 58 от 2.08.2006 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

 

НАРЕДБА № 56 от 14.02.2003 г.  за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

 

НАРЕДБА № 54 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г.  за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Издадено Удостоверение за безопасност - Национална компания „Железопътна инфраструктура“