Указания за работа с регистър возила

В изпълнение на Решение №2007/756 на Европейската Комисия, Закона за железопътния транспорт и НАРЕДБА № 57 за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз, в ИА „Железопътна администрация” се изгради национален регистър на железопътните превозни средства / возилата (НРВ).

 Във връзка с изискванията и задълженията на Ползвателите на превозни средства за  поддържане на НРВ, агенцията предоставя:

I. РЪКОВОДСТВА

РЪКОВОДСТВО  ЗА РАБОТА С НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ВОЗИЛАТА /НРВ/

РЪКОВОДСТВО ЗА НОВА РЕГИСТРАЦИЯ, МОДИФИКАЦИЯ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ВОЗИЛАТА

Указания за регистрация в Национален регистър "Подвижен състав" и изисквания за достъп до националната железопътна мрежа на превозни средства с историческа стойност (ПСИС)

II. ФОРМУЛЯРИ 

  1. Формуляр за генериране на потребителско име за достъп до електронния регистър на Република България
  2. Формуляр за получаване на идентификационен код на ползвател (VKM)

          VKM е уникален за всеки ползвател и се нанася на всяко жп превозно средство до буквения код на страната, в която е регистрирано.

  1. СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЗРЕШЕНО  ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕРИЙНОТО ОЗНАЧАВАНЕ, НОМЕРИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА НАДПИСИ И ЗНАЦИ НА ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”   

III. КОМЕНТАРИ, СЪОБЩЕНИЯ          

  • При въвеждане в експлоатация всяко железопътно превозно средство получава Европейски номер, който се нанася на превозното средство, съгласно описания в Решение на Комисията № 2006/920/ЕО начин - отменено с решение 2011/314/ЕС.            
  • План за поддръжка - Всяко въведено в експлоатация жп превозно средство трябва да има план за поддръжка, където са описани периодичността за извършване на ремонти, резервните части необходими за возилото и други. Планът за поддръжка се изготвя съгласно Решение на Комисията 2006/861/ЕО и извлечение от него е приложено тук. Планът за поддръжка се изготвя от собственика/ползвателя на превозното средство и се извежда с номер, който следва да бъде попълнен в поле "№ на плана за поддръжка" в регистъра във формат ХХ/ДД.ММ.ГГГГ.
  • Попълването на задължителните полета „Крива на забавяне” се извършва по формула, и се изчислява за всяко возило поотделно, спрямо неговата тара и товароносимост.