Оперативна съвместимост

Железниците заемат едно от най-важните места в сформирането на европейската политика. От средата на 19 век до сега задачите и целите се променят – в миналото основно влияние за развитието на железниците са оказвали превозите на индустрията и нуждите на армията, а понастоящем обществото се сблъсква с нови проблеми на европейско и глобално равнище – от една страна това са  опазването на околната среда и промените в климата, а от друга премахването на граници и бариери между страните.
   В историческото развитие на железниците са създадени различия в железопътните мрежи като поредица от пречки, които в днешно време лесно могат да бъдат разрешени с въздухоплаването. Оперативната съвместимост на железопътния транспорт е модерният начин тези пречки да бъдат поетапно заличени или по друг начин казано Оперативната съвместимост е инициатива на Европейската Комисия да спомогне за постигането на единен пазар в железопътния сектор.
   Достигането пълна оперативна съвместимост е цел, която не може да бъде постигната в краткосрочен план заради високите инвестиции, необходими да заместят съществуващите изисквания с техническите спецификации.

Предизвикателството днес пред държавите-членки на Европейския Съюз е намирането на най-ефективния начин за повишаване на оперативната съвместимост. 

Заявление за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на нова структурна подсистема

Заявление за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирана/обновена структурна подсистема

Заявление за издаване на разрешение на лице за оценяване и проверка на съответствието на съставни елементи и подсистеми със съществените изисквания за оперативна съвместимост

Заявление за издаване на разрешение на лице, кандидатстващо да извършва дейности по оценяване на съответствието на подсистема или на част от подсистема с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила  


Списък на Нотифицирани и Определени органи в България/ List of NoBos and DeBos in Bulgaria

Стандарти

ТСОС „Експлоатация и управление на трафика”

ТСОС „Контрол, управление и сигнализация”

ТСОС „Шум”


ТСОС „Лица с намалена подвижност (ЛНП)”

ТСОС „Безопасността в железопътните тунели”

Хармонизирани стандарти

Хармонизирани стандарти, във връзка с прилагането на Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на транс европейската високоскоростна железопътна система

Хармонизирани стандарти, във връзка с прилагането на Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 март 2001 година за оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система

Списък на хармонизираните стандарти към Наредба № 57, въвеждаща Директива 96/48/CЕ от 23 юли 1996 г. относно взаимодействието и оперативността на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

Списък на хармонизираните стандарти към Наредба № 57, въвеждаща Директива 2001/16/ЕО от 19 Март 2001 година за оперативната съвместимост  на Трансевропейската конвенционална железопътна система  

 Разрешение за извършване на дейностите по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост


"Тинса" ООД Преиздадено "Тинса" ЕООД

  Разрешения за извършване на дейностите по оценяване съответствието на подсистема или част от подсистема с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила

"Тинса" ООД   Измененo Преиздадено "Тинса" ЕООД

Ел Транс Инженеринг